ยินดีต้อนรับสู่...ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักกิจกรรมบำบัดที่มีคุณภาพประกอบด้วยความเป็นผู้รู้ มีความชำนาญในทักษะ วิชาชีพ มีจรรยาบรรณและจริยธรรมอันดีงาม รวมทั้งเป็นผู้มีความกระตือรือร้นใฝ่ศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการทำงานด้วยตนเองและสามารถพัฒนาชุมชนด้าน สุขภาพอนามัยได้เป็นอย่างดี